Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

 1. Pagourelias S, Papadopoulos CE. Evaluation of myocardial function in pediatric patients with the transposition of great arteries after arterial switch operation. Anatol J Cardiol 2016;16:62
 2. Pagourelias S, Sotiriou P, Papadopoulos CE et al. Left ventricular myocardial mechanics in cirrhosis: a speckle tracking echocardiographic study. Echocardiography 2016;33:223-232
 3. Papadopoulos CE, Pagourelias S, Kallifatidis A, Zioutas D, Vassilikos V. Left ventricular outflow obstruction secondary to accessory mitral valve tissue in a patient with hypertrophic cardiomyopathy. J Echocardiogr2015;13:79-80
 4. CE Papadopoulos, A Stavrati, S Mouratoglou, et al. Acute Myocardial Infarction in year 2010. An observational study in Macedonia and Thrace region. Hellenic J Cardiol 2013;
 5. Papadopoulos CE, Zioutas DG, Giannakoulas GA, Matsiras S, Karamitsos TD, Karvounis HI, Geleris P, Stiliadis I. Beneficial effect of ischemic preconditioning on post-infarction left ventricular remodeling and global left ventricular function.Cardiovasc Revasc Med. 2011;12(5):286-91
 6. Papadopoulos CE, Zioutas D, Dalamaga E. Levosimendan and quality of life. Hellenic J Cardiol 2009;51:81-82
 7. Papadopoulos CE, Karvounis HI, Parharidis GE. Is stress hyperglycaemia a prognostic marker of left ventricular remodelling after first anterior myocardial infarction? Eur Heart J. 2007 Nov;28(22):2821
 8. Karvounis HI, Nouskas I, Farmakis TI, Vrogistinos K, Papadopoulos CE, Zaglavara TA, Parharidis GE, Louridas GE. Evaluation of a Doppler-derived index combining systolic and diastolic left ventricular function in acute myocardial infarction. Angiology 2004;55(1):21-28
 9. Papadopoulos CE, Giannakoulas GA, Karamitsos TD, Karvounis HI, Stiliadis I, Parharidis GE. Is longitudinal strain associated with left ventricular remodeling in patients with acute myocardial infarction? J Am Soc Echocardiogr 2008;2:1077
 10. Karamitsos TD, Karvounis HI, Didangelos TP, Papadopoulos CE, Kachrimanidou MK, Selvanayagam JB, Parharidis GE. Aortic elastic properties are related to left ventricular diastolic function in patients with type 1 diabetes mellitus. Cardiology. 2008;109(2):99-104
 11. Papadopoulos CE, Pitsiou G, Karamitsos TD, Karvounis HI, Kontakiotis T, Giannakoulas G, Efthimiadis GK, Argyropoulou P, Parharidis GE, Bouros D. Left ventricular diastolic dysfunction in idiopathic pulmonary fibrosis: a tissue Doppler echocardiographic study. Eur Respir J 2008;31:701-6
 12. Efthimiadis GK, Giannakoulas G, Parcharidou DG, Karvounis HI, Mochlas ST, Styliadis IH, Papadopoulos CE, Kounatiadis P, Pliakos CI, Parcharidis GE, Louridas GE. Clinical significance of tissue Doppler imaging in patients with hypertrophic cardiomyopathy. Circ J 2007;71:897-903
 13. Pitsiou G, Papadopoulos CE, Karvounis HI, Karamitsos TD, Giannakoulas G, Efthimiadis G, Kontakiotis T, Argiropoulou P, Parharidis GE. Utility of tissue Doppler imaging in predicting outcome in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. Hellenic J Cardiol 2007;48:143-51
 14. Papadopoulos CE, Karvounis HI, Giannakoulas G, Karamitsos TD, Efthimiadis GK, Parharidis GE. Predictors of left ventricular remodeling after reperfused acute myocardial infarction. Am J Cardiol 2007;99:1024-5
 15. Efthimiadis GK, Giannakoulas G, Parcharidou DG, Ziakas AG, Papadopoulos CE, Karoulas T, Pliakos C, Parcharidis GE. Subaortic and midventricular obstructive hypertrophic cardiomyopathy with extreme segmental hypertrophy. Cardiovasc Ultrasound 2007;5:12
 16. Karamitsos TD, Karvounis HI, Dalamanga EG, Papadopoulos CE, Didangellos TP, Karamitsos D, Parharidis G, Louridas G.. Early diastolic impairment of diabetic heart: The significance of right ventricle.Int J Cardiol. 2007; 114(2):218-23
 17. Karamitsos TD, Karvounis HI, Didangellos TP, Papadopoulos CE, Dalamanga EG,  Karamitsos DT, Parharidis GE, Louridas GE. Usefulness of colour tissue Doppler imaging in assessing aortic elastic properties in Type 1 diabetic patients. Diabet Med. 2006 ;23(11):1201-6
 18. Styliadis IH, Papadopoulos CE, Gouzoumas NI, Giannakoulas G, Karvounis HI, Karamouzis M, Boufidou A, Parharidis GE. Similar pattern of diastolic function adaptation of both ventricles to programmed atrioventricular interval modification in patients with DDD pacing. Anadolu Kardiyol Derg 2006;6:243-7
 19. Giannakoulas G, Karvounis H, Koliakos G, Damvopoulou T, Karamitsos T, Papadopoulos CE, Dalamanga E, Hatzitolios A, Parcharidis G, Louridas G. Parathyroid hormone-related protein is reduced in severe chronic heart failure. Peptides 2006;27:1894-7
 20. Karvounis HI, Dalamaga EG, Papadopoulos CE, Karamitsos TD, Vassilikos V, Paraskevaidis S, Styliadis IH, Parharidis GE, Louridas GE. Improved papillary muscle function attenuates functional mitral regurgitation in patients with dilated cardiomyopathy after cardiac resynchronization therapy. J Am Soc Echocardiogr. 2006 Sep;19(9):1150-7
 21. Papadopoulos CE, Zaglavara T, Karvounis HI, Haaverstad R, Parharidis G, Louridas G, Kenny A. QT dispersion is determined by the relative extent of normal, hibernating and scarred myocardium in patients with chronic ischaemic cardiomyopathy. A dobutamine stress echocardiography study before and after surgical revascularization. J Electrocardiol 2006; 39(1):103-9
 22. Papadopoulos CE, Karvounis HI, Parharidis G, Louridas G. Multiple episodes of ischemic preconditioning are not associated with loss of benefit: preliminary clinical experience. Can J Cardiol 2005;21:1291-1295
 23. Styliadis I, Gouzoumas NI , Karvounis HI, Papadopoulos CE, Efthimiadis GK, Karamouzis M, Parharidis G, Louridas G. Effects of Variation of Atrioventricular Interval on Left Ventricular Diastolic Filling Dynamics and Atrial Natriuretic Peptides Levels in Patients With DDD Pacing For Complete Heart Block. Europace 2005;7:576-583
 24. Hadjimiltiadis S, Harokopos N, Papadopoulos CE, Gourassas I, Spanos P, Louridas G. Left Main Coronary Artery Stenosis after Aortic Valve Replacement . Hel J Cardiol 2005;46:365-369
 25. Efthimiadis GK, Parharidis GE, Karvounis HI, Papadopoulos CE,  Gemitzis K, Styliadis IH, Karoulas T, Louridas G. Left Ventricular Doppler Characteristics in First Degree Relatives of Patients with Hypertrophic Cardiomyopathy. Angiology 2005; 56(3):319-22
 26. Haralampos I. Karvounis HI, Papadopoulos CE, Ketikoglou D,  Zaglavara T, Parharidis GE, Louridas GE. Usefulness of Low-Dose Dobutamine Stress Echocardiography For the Evaluation of Spontaneous Recovery of Stunned Myocardium in Patients with Acute Right Ventricular Infarction. J Am Soc Echocardiogr 2005;18(4):351-356
 27. Ketikoglou DG, Karvounis HI, Papadopoulos CE, Zaglavara TA, Efthimiadis GK, Parharidis GE, Louridas GE. Echocardiographic Evaluation of Spontaneous Recovery of Right Ventricular Systolic and Diastolic Function in Patients with Acute Right Ventricular Infarction Associated with Posterior Wall Left Ventricular Infarction. Am J Cardiol 2004;93(7):911-13
 28. Gourasas I, Papadopoulos CE, Louridas GE. Percutaneous Ulnar Artery Approach for Coronary Angioplasty. Hellenic J Cardiol 2004;45:134-137
 29. Boufidou A, Makedou AD, Adamidis D, Karvounis HI, Gourassas J, Kesidis H, Makedou KG, Papadopoulos CE, Parharidis GE, Louridas GE. Association between plasma Homocysteine levels and Coronary Artery Disease. A population-based study in Northern Greece. Curr Med Res Opin 2004;20(2):175-180
 30. Karvounis HI, Papadopoulos CE, Zaglavara TA, Nouskas I, Gemitzis K,  Parharidis GE, Louridas GE. Evidence of left ventricular dysfunction in asymptomatic elderly patients with non insulin-dependent diabetes mellitus. Angiology 2004;55(5):549-555
 31. Papadopoulos CE, Hadzimiltiadis SM, Gourassas IT, Karvounis HI, Koletsa TD, Karagiannopoulou GK, Louridas GE. Cholesterol emboli syndrome. Hellenic J Cardiol 2004;45:195-199
 32. Gourasas I, Albedd U, Papadopoulos CE, Louridas GE. Anomalous Origin of Right Radial Artery as a Cause of Radial Approach Failure of Coronary. Hellenic J Cardiol 2003;44:249-252
 33. Papadopoulos CE, Karvounis HI, Parharidis GE, Louridas GE. Preconditioning reduces QTc Value in patients with first non ST segment elevation myocardial infarction (NSTEMI). ANE 2003;8:275-283
 34. Papadopoulos CE, Karvounis HI, Gourasas I, Parharidis GE, Louridas GE. Evidence of ischemic preconditioning in patients experiencing first non ST segment elevation myocardial infarction (NSTEMI). Int J Cardiol. 2003;92(2-3):209-17
 35. Papadopoulos CE, Karvounis HI, Louridas GE. Sodium-hydrogen exchanger (NHE) inhibition. A new therapeutic approach for ischemic heart disease. Review article. Review of clinical pharmacology and pharmacokinetics, International Edition 2001, 15(2):61-68

Περιεχόμενα

 Περιλήψεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές

 1. G. Efthimiadis, G. Giannakoulas, D. Parcharidou, H. Karvounis, S. Mochlas, I. Styliadis, CE. Papadopoulos, P. Kounatiadis, C. Pliakos, G. Parcharidis. Utility of Tissue Doppler Imaging in Predicting Outcome in Patients with Hypertrophic Cardiomyopathy. ESC Congress 2007, Vienna, 01–05 September 2007. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στο Eur Heart J 2007;28(Abstract Suppl):126
 2. G. Giannakoulas, CE. Papadopoulos, G. Pitsiou, EG. Dalamanga, TD. Karamitsos, HI. Karvounis, P. Argiropoulou, GE. Parharidis. Incremental prognostic value of right ventricular E/Em index in patients with non-terminal idiopathic pulmonary fibrosis. EUROECHO 10, Prague, Czech Republic, 6-9 December 2006. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στο Eur J Echocardiography 2006;7 Supplement 1: S139
 3. G. Pitsiou, CE. Papadopoulos, TD. Karamitsos, G. Giannakoulas, EG. Dalamaga, HI. Karvounis, P. Argiropoulou, GE. Parharidis. Early impairment of left ventricular diastolic function in patients with non-end stage idiopathic pulmonary fibrosis. EUROECHO 10, Prague, Czech Republic, 6-9 December 2006. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στο Eur J Echocardiography 2006;7 Supplement 1: S29
 4. GE. Dalamaga, CE. Papadopoulos, TD. Karamitsos, G. Giannakoulas, V. Vassilikos, S. Paraskevaidis, HI. Karvounis, GE. Parharidis. Resynchronization therapy attenuates functional mitral regurgitation by improving papillary muscle systolic deformation. EUROECHO 10, Prague, Czech Republic, 6-9 December 2006. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στο Eur J Echocardiography 2006;7 Supplement 1: S6
 5. K. Papadopoulou, C.E. Papadopoulos, T.D. Karamitsos, E.G. Dalamanga, G. Giannakoulas, T. Zaglavara, H. Karvounis, G. Parharidis. Ischemic versus dilated cardiomyopathy. Incremental diagnostic value of Tissue Doppler Imaging. World Congress of Cardiology 2006, Barcelona, 02–06 September 2006. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στο Eur Heart J 2006, 27(Abstract Suppl), 959
 6. G. Pitsiou, CE. Papadopoulos, TD. Karamitsos, G. Giannakoulas, Argiropoulou P, Kontakiotis T, HI Karvounis, GE Parharidis. RV myocardial function assessment in patients with non-end stage idiopathic pulmonary fibrosis. A Tissue Doppler Imaging study. World Congress of Cardiology 2006, Barcelona, 02–06 September 2006. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στο Eur Heart J 2006, 27(Abstract Suppl)
 7. TD. Karamitsos, HI. Karvounis, CE. Papadopoulos, T. Didangellos, EG. Dalamanga, GE. Parharidis, GE. Louridas. Aortic elastic properties are related to diastolic function in patients with type 1 diabetes mellitus World Congress of Cardiology 2006, Barcelona, 02–06 September 2006. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στο Eur Heart J 2006, 27(Abstract Suppl)
 8. CE. Papadopoulos, G. Giannakoulas, T. Zaglavara, E. Dalamaga, H. Girassis, H. Karvounis, G. Parharidis, G. Louridas. Association between left ventricular hypertrophy and prognosis in patients with acute myocardial infarction undergoing successful reperfusion. EUROECHO 9, 7-10 December 2005, Florence, Italy. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στο Eur J Echocardiography 2005;6 Abstracts Supplement:S95
 9. C.E. Papadopoulos, E.G. Dalamaga, T.D. Karamitsos, H. Stefanidis, M. Anifanti, H. Karvounis, G. Parharidis, G. Louridas. Mitral valve regurgitation is associated with increased plasma BNP levels and adverse prognosis in patients with acute myocardial infarction. EUROECHO 9, 7-10 December 2005, Florence, Italy. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στο Eur J Echocardiography 2005;6 Abstracts Supplement:S83
 10. TD Karamitsos, CE Papadopoulos, HI Karvounis, EG Dalamaga, TP Didangellos, GE Parharidis, GE Louridas. Color tissue Doppler imaging in assessing the elastic properties of the aorta in type 1 diabetic patients. EUROECHO 9, 7-10 December 2005, Florence, Italy. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στο Eur J Echocardiography 2005;6 Abstracts Supplement:S84
 11. TD Karamitsos, EG Dalamaga, CE Papadopoulos, HI Karvounis, TP Didangellos, GE Parharidis, GE Louridas. Right ventricular diastolic impairment in type 1 diabetic patients. EUROECHO 9, 7-10 December 2005, Florence, Italy. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στο Eur J Echocardiography 2005;6 Abstracts Supplement:S22
 12. CE. Papadopoulos, E.G. Dalamaga, T.D. Karamitsos, G. Giannakoulas, M. Anifanti, H.I. Karvounis, G.E. Parharidis, G.E. Louridas. E/Em is strongly associated with B-type natriuretic peptide levels in patients with acute myocardial infarction. European Society of Cardiology Congress 2005, 3-7 September 2005, Stockholm, Sweden. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στο Eur Heart J 2005;26(Abstract Supplement):300
 13. CE. Papadopoulos, T. Karamitsos, T. Zaglavara, H. Karvounis, G. Efthimiadis, V. Vassilikos, G. Parharidis, G. Louridas. Ischemic preconditioning prevents left ventricular remodeling in patients with acute myocardial infarction. European Society of Cardiology Congress 2005, 3-7 September 2005, Stockholm, Sweden. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στο Eur Heart J 2005;26(Abstract Supplement):
 14. G. Giannakoulas, C.E. Papadopoulos, A. Hatzitolios, H. Karvounis, G. Koliakos, T. Dimitroulas, C. Girasis, G. Louridas. Parathyroid Hormone-Related Peptide Levels are Elevated in Patients with Mitral Valve Regurgitation. Heart Failure 2005, 11-14 June 2005, Lisbon, Portugal. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στο Eur J Heart Fail Suppl 2005; 4 Suppl 1:59-60
 15. E. Dalamaga, V. Vassilikos, CE Papadopoulos, S. Paraskevaidis, H. Karvounis, I. Styliadis, G. Parharidis, G. Louridas. Contributing mechanisms to acute improvement of functional mitral regurgitation after CRT. ECAS, 1ST Annual Congress 2005
 16. V. Vassilikos, I. Chouvarda, G. Dakos, N. Manglaveras, C. Papadopoulos, S. Mochlas, G. Louridas. P wave wavelet analysis for the prediction of paroxysmal atrial fibrillation. NASPE Congress 2003. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στο PACE 2003;26 (Suppl):1112
 17. K. Kitikidou, H. Karvounis, CE. Papadopoulos, D. Adamidis, A. Kiotsekoglou, A. Mitakidou, G. Parharidis, G. Louridas. Right ventricular function in patients with left ventricular infarction. European Society of Cardiology Congress 2002, Berlin. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στο Eur Heart J 2002;23(Abstract Supplement):720
 18. C.E. Papadopoulos, H. Karvounis, A. Mitakidou, I. Stiliadis, G. Parharidis, G. Louridas. Both forms of preconditioning reduce QTc value in patients with first non ST segment elevation myocardial infarction (NSTEMI). European Society of Cardiology Congress 2002, Berlin. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στο Eur Heart J 2002;23(Abstract Supplement): 410
 19. J. Gourassas, CE. Papadopoulos, U. Albedd, T. Karoulas, A. Billi, G. Louridas. The Allen and inverse Allen test, as a simple method for detecting ulnar or radial predominance. Sensitive but not specific. European Society of Cardiology Congress 2002, Berlin. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στο Eur Heart J 2002;23(Abstract Supplement):95
 20. CE. Papadopoulos, H. Karvounis, A. Kiotsekoglou, T. Farmakis, G. Parharidis, G. Louridas. Effect of preinfarction angina on clinical and laboratory variables after first non-Q wave myocardial infarction. Possible evidence for preconditioning. European Society of Cardiology Congress 2001, 3-7 September 2001, Stockholm, Sweden. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στο Eur Heart J 2001;22(Abstract Supplement):687

Περιεχόμενα

Περιλήψεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων

 1. Χ.Ε. Παπαδόπουλος, Δ. Ζιούτας, Α. Τζίκας, Γ. Γκόγκας. Η κερκιδική προσέγγιση στην επεμβατική Καρδιολογία. Τριετής εμπειρία. Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 2012, Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση (υπό δημοσίευση)
 2. Χ. Γηράσης, Β. Βασιλικός, Γ. Ευθυμιάδης, Γ. Γιαννακούλας, Σ.Λ. Παπαδοπούλου, Χ.Ε. Παπαδόπουλος, Χ. Καρβούνης, Γ. Παρχαρίδης. Η παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή σε ασθενείς με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια: ο ρόλος του ιστικού Doppler στην εκτίμηση της αριστερής κοιλίας. 29o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2008. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 49, Συμπλήρωμα Α, σελ. 72
 3. Ε. Δαλαμάγκα, Χ. Καρβούνης, Γ. Γιαννακούλας, Θ. Καραμήτσος, Χ.E. Παπαδόπουλος, Κ. Παπαδοπούλου, Ε. Δαμβοπούλου, D. Kristo, Σ. Μόχλας, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Δείκτες παραμόρφωσης του κολπικού μυοκαρδίου με το ιστικό Doppler σε ασθενείς με μεμονωμένη κολπική μαρμαρυγή. 7o Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 22-24 Μαΐου 2008. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στο έντυπο περιλήψεων, σελ 128-129
 4. Γ. Ευθυμιάδης, Γ. Γιαννακούλας, Δ. Παρχαρίδου, Χ. Καρβούνης, Ι. Στυλιάδης, Χ.E. Παπαδόπουλος, Π. Κουνατιάδης, Γ. Παρχαρίδης. H χρησιμότητα του ιστικού Doppler στην πρόγνωση των ασθενών με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. 28o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Ρόδος 25 – 27 Οκτωβρίου 2007. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 48, Συμπλήρωμα Α, σελ. 103
 5. C.E. Papadopoulos, G. Pitsiou, TD. Karamitsos, HI. Karvounis, G. Giannakoulas, GK. Efthimiadis, P. Argiropoulou, GE. Parharidis. Left ventricular diastolic dysfunction in non end-stage idiopathic pulmonary fibrosis: A tissue-Doppler echocardiographic study. 28o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Ρόδος 25 – 27 Οκτωβρίου 2007. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 48, Συμπλήρωμα Α, σελ. 89
 6. G. Pitsiou, C.E. Papadopoulos, HI. Karvounis, TD. Karamitsos, G. Giannakoulas, G. Efthimiadis, P. Argiropoulou, GE. Parcharidis. Utility of Tissue Doppler Imaging in Predicting Outcome in Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis. 28o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Ρόδος 25 – 27 Οκτωβρίου 2007. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 48, Συμπλήρωμα Α, σελ. 68
 7. Χ.Ε. Παπαδόπουλος, Γ. Γιαννακούλας, Θ. Καραμήτσος, Ε.Γ. Δαλαμάγκα, Σ.Η. Μάτσιρας, Γ. Ευθυμιάδης, Χ. Καρβούνης, Γ.Ε. Παρχαρίδης. Προγνωστικοί δείκτες αναδιαμόρφωσης του αριστερού κόλπου μετά από οξύ επαναιματωθέν έμφραγμα του μυοκαρδίου. 28o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Ρόδος 25 – 27 Οκτωβρίου 2007. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 48, Συμπλήρωμα Α, σελ. 44
 8. Χ.Ε. Παπαδόπουλος, Γ. Γιαννακούλας, Θ. Καραμήτσος, Ε.Γ. Δαλαμάγκα, Σ.Η. Μάτσιρας, Χ. Καρβούνης, Ι. Στυλιάδης, Γ.Ε. Παρχαρίδης. Προγνωστική αξία ηλεκτροκαρδιογραφικών δεικτών σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου. 28o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Ρόδος 25 – 27 Οκτωβρίου 2007. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 48, Συμπλήρωμα Α, σελ. 21
 9. X.E. Παπαδόπουλος, Γ. Γιαννακούλας, Θ. Καραμήτσος, Ε.Γ. Δαλαμάγκα, Σ.Η. Ματσίρας, Χ. Γηράσης, Μ. Ανυφαντή, Χ. Καρβούνης, Γ.Ε. Παρχαρίδης. η ισχαιμική προετοιμασία περιορίζει την έκπτωση της συστολικής λειτουργικότητας σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. μελέτη με την χρήση ιστικού Doppler. 27o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 2 – 4 Νοεμβρίου 2006. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 47, Συμπλήρωμα Β, σελ. 56
 10. X.E. Παπαδόπουλος, Γ. Γιαννακούλας, Μ. Ανυφαντή, Χ. Γηράσης, Ε.Γ. Δαλαμάγκα, Γ. Σταυρόπουλος, Γ. Ευθυμιάδης, Χ. Καρβούνης, Γ.Ε. Παρχαρίδης. Ο δείκτης Ε/Vp ως ανεξάρτητος ισχυρός παράγοντας πρόγνωσης της αναδιαμόρφωσης της αριστεράς κοιλίας σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου. 27o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 2 – 4 Νοεμβρίου 2006. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 47, Συμπλήρωμα Β, σελ. 55
 11. Γ. Γιαννακούλας, Χ.E. Παπαδόπουλος, Χ. Καρβούνης, Α. Χατζητόλιος, Γ. Κολιάκος, Θ. Δημητρούλας, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Τα επίπεδα του πεπτιδίου σχετιζόμενου με την παραθορμόνη (PTHrP) αυξάνονται στην ανεπάρκεια της μιτροειδούς. 27o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 2 – 4 Νοεμβρίου 2006. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 47, Συμπλήρωμα Β, σελ. 50
 12. G. Giannakoulas, H. Karvounis, G. Koliakos, T. Damvopoulou, C.E. Papadopoulos, T. Karamitsos, G. Parcharidis, G. Louridas. Parathyroid hormone-related protein is reduced in severe chronic heart failure. 27o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 2 – 4 Νοεμβρίου 2006. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 47, Συμπλήρωμα Β, σελ. 25
 13. X. E. Παπαδόπουλος, Ε. Δαλαμάγκα, X. Στεφανίδης, Θ. Καραμήτσος, Γ. Γιαννακούλας, Ι. Γκουράσας, Χ. Ι. Καρβούνης, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Η πρώιμη διαστολική ταχύτητα κίνησης του μιτροειδικού δακτυλίου ως προγνωστικός δείκτης μειζόνων καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. 26o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 3 – 5 Νοεμβρίου 2005. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 46, Συμπλήρωμα Α, σελ. 97, Νοέμβριος 2005
 14. X. E. Παπαδόπουλος, Ε. Δαλαμάγκα, Γ. Γιαννακούλας, Θ. Καραμήτσος, Σ. Ματσίρας, Χ. Ι. Καρβούνης, Ι. Κανονίδης, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Η ισχαιμική προετοιμασία περιορίζει την αναδιαμόρφωση της αριστεράς κοιλίας και βελτιώνει την πρόγνωση σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που υποβάλλονται επιτυχώς σε επαναιμάτωση. 26o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 3 – 5 Νοεμβρίου 2005. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 46, Συμπλήρωμα Α, σελ. 45, Νοέμβριος 2005
 15. Θ. Καραμήτσος, Ε. Δαλαμάγκα, Χ.E. Παπαδόπουλος, Θ. Ζαγκλαβάρα, Τ. Διδάγγελος, Γ. Γιαννακούλας, Χ. Καρβούνης, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Μελέτη των ελαστικών ιδιοτήτων της αορτής σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 με το έγχρωμο ιστικό Doppler. 26o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 3 – 5 Νοεμβρίου 2005. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 46, Συμπλήρωμα Α, σελ. 33, Νοέμβριος 2005
 16. X.E. Παπαδόπουλος, Ε. Δαλαμάγκα, M. Ανυφαντή, Χ. Στεφανίδης, Θ. Καραμήτσος, Σ. Ματσίρας, Χ. Καρβούνης, Ι. Κανονίδης, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Συσχέτιση του δείκτη Ε/Εm με τα επίπεδα του εγκεφαλικού νατριουρητικού πεπτιδίου (ΒΝΡ) σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. 26o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 3 – 5 Νοεμβρίου 2005. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 46, Συμπλήρωμα Α, σελ.58, Νοέμβριος 2005
 17. Ε. Δαλαμάγκα, Θ. Καραμήτσος, X.E. Παπαδόπουλος, Β. Βασιλικός, Σ. Παρασκευαίδης, Κ. Πολυμερόπουλος, Ι. Στυλιάδης, Χ. Καρβούνης, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Μηχανισμοί υπεύθυνοι για την άμεση βελτίωση της ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας με την αμφικοιλιακή βηματοδότηση. 26o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 3 – 5 Νοεμβρίου 2005. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 46, Συμπλήρωμα Α, σελ. 33, Νοέμβριος 2005
 18. Θ. Καραμήτσος, Ε. Δαλαμάγκα, X.E. Παπαδόπουλος, Θ. Ζαγκλαβάρα, Μ. Ανυφαντή, Τ. Διδάγγελος, Χ. Καρβούνης, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. 26o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 3 – 5 Νοεμβρίου 2005. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 46, Συμπλήρωμα Α, σελ. 58, Νοέμβριος 2005
 19. Χ.Ε. Παπαδόπουλος, Ε. Δαλαμάγκα, Ι. Γκουράσας, Σ. Χατζημιλτιάδης, Γ. Γιαννακούλας, Χ. Καρβούνης, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Η ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας ισχαιμικής αρχής σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που υποβάλλονται επιτυχώς σε επαναιμάτωση σχετίζεται με αυξημένη ηλεκτρική ανομοιογένεια της επαναπόλωσης της αριστεράς κοιλίας. 25o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 17 – 20 Νοεμβρίου 2004. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 45, Συμπλήρωμα Α, σελ. 46, Νοέμβριος 2004
 20. Χ.Ε. Παπαδόπουλος, Ε. Δαλαμάγκα, Φ. Λαζαρίδου, Γ. Σαββόπουλος, Σ. Χατζημιλτιάδης, Α. Μητακίδου, Χ. Καρβούνης, Σ. Ματσίρας, Γ. Λουρίδας. Εκτίμηση της ευνοϊκής επίδρασης της προεμφραγματικής στηθάγχης σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με τον προσδιορισμό της ταχύτητας κίνησης του μιτροειδικού δακτυλίου. 25o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 17 – 20 Νοεμβρίου 2004. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 45, Συμπλήρωμα Α, σελ. 38, Νοέμβριος 2004
 21. Χ.Ε. Παπαδόπουλος, Ε. Δαλαμάγκα, Θ. Ζαγκλαβάρα, Δ. Ζιούτας, Χ. Καρβούνης, Σ. Ματσίρας, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Συστολική και διαστολική απόδοση της αριστεράς κοιλίας σε ασθενείς με ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας που επιπλέκει οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. 25o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 17 – 20 Νοεμβρίου 2004. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 45, Συμπλήρωμα Α, σελ. 78, Νοέμβριος 2004
 22. Χ.Ε. Παπαδόπουλος, Ε. Δαλαμάγκα, Θ. Ζαγκλαβάρα, Ι. Γκουράσας, Χ. Καρβούνης, Ι. Καραβάς, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Ο προσδιορισμός της ταχύτητας κίνησης του μιτροειδικού δακτυλίου με το έγχρωμο ιστικό Doppler σχετίζεται με την συνολική συστολική καρδιακή απόδοση σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. 25o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 17 – 20 Νοεμβρίου 2004. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 45, Συμπλήρωμα Α, σελ. 33, Νοέμβριος 2004
 23. Ε. Δαλαμάγκα, Θ. Καραμήτσος, Γ. Δαλαμάγκας, Χ.Ε. Παπαδόπουλος, Ι. Καραβάς, Φ. Λαζαρίδου, Χ. Καρβούνης, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Η συμβολή του ιστικού Doppler στη μελέτη αλληλεπίδρασης της διαστολικής λειτουργίας των κοιλιών. 25o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 17 – 20 Νοεμβρίου 2004. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 45, Συμπλήρωμα Α, σελ. 41, Νοέμβριος 2004
 24. Ε. Δαλαμάγκα, Χ.Ε. Παπαδόπουλος, Β. Βασιλικός, Σ. Παρασκευαίδης, Α. Μητακίδου, Χ. Καρβούνης, Ι. Στυλιάδης, Σ. Μόχλας, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Ελεγχος της αποτελεσματικότητας της αμφικοιλιακής βηματοδότησης επί του ενδοκοιλιακού ασυγχρονισμού με το έγχρωμο ιστικό Doppler. 25o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 17 – 20 Νοεμβρίου 2004. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 45, Συμπλήρωμα Α, σελ. 41, Νοέμβριος 2004
 25. Δ. Ζιούτας, Α. Μητακίδου, Χ.Ε. Παπαδόπουλος, Ε. Δαλαμάγκα, Α. Λαμπρόπουλος, Β. Βασιλικός, Σ. Γαβριηλίδης, Γ. Λουρίδας. Πολυμορφισμοί του γονιδίου Humpona και στεφανιαία νόσος σε Έλληνες ασθενείς χωρίς ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη. 25o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 17 – 20 Νοεμβρίου 2004. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 45, Συμπλήρωμα Α, σελ. 35, Νοέμβριος 2004
 26. Χ.Ε. Παπαδόπουλος, Ε. Δαλαμάγκα, Χ. Καρβούνης, Δ. Ζιούτας, Δ. Δεϊρμετζίδης, Α. Μπουφίδου, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Οι πολλαπλοί κύκλοι ισχαιμικής προπόνησης στον άνθρωπο δεν αναστέλλουν την επαγώμενη από αυτήν μυοκαρδιακή προστασία. 24o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 17 – 20 Νοεμβρίου 2003. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 45, Συμπλήρωμα Α, σελ. 46, Νοέμβριος 2003
 27. Γ. Ευθυμιάδης, Χ. Καρβούνης, Ι. Δούρβας, Κ. Γκεμιτζής, Χ.Ε. Παπαδόπουλος, Ι. Στυλιάδης, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Διαστολική λειτουργία της δεξιάς κοιλίας σε ασθενείς με ανεπάρκεια αορτής: πρώτυπο κοιλιακής αλληλεπίδρασης. 24o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 17 – 20 Νοεμβρίου 2003. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 45, Συμπλήρωμα Α, σελ. 46, Νοέμβριος 2003
 28. Ε. Δαλαμάγκα, Χ.Ε. Παπαδόπουλος, Χ. Μπούλμπος, Δ. Ζιούτας, Χ. Καρβούνης, Γ. Δαλαμάγκας, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Η συμβολή του παλμικού ιστικού Doppler στην εκτίμηση της συστολικής καρδιακής ανεπάρκειας. 24o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 17 – 20 Νοεμβρίου 2003. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 45, Συμπλήρωμα Α, σελ. 46, Νοέμβριος 2003
 29. T. Zaglavara, C.Ε. Papadopoulos, H. Karvounis, J. Dark, B. Cumberledge, R. Haaverstad, G. Parharidis, G. Louridas, A. Kenny. QTc dispersion is determined by the extent of viable myocardium in patients with chronic ischemic left ventricular dysfunction. 24o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 17 – 20 Νοεμβρίου 2003. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 45, Συμπλήρωμα Α, σελ. 46, Νοέμβριος 2003
 30. X.E. Παπαδόπουλος, Χ. Καρβούνης, Χ. Μπούλμπος, Δ. Ζιούτας, Δ. Δειρμετζίδης, Ε. Δαλαμάγκα, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Το δεύτερο παράθυρο προστασίας στο φαινόμενο της ισχαιμικής προετοιμασίας. Κλινικές ενδείξεις σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος (NSTEMI). 23o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 17 – 20 Νοεμβρίου 2002. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 45, Συμπλήρωμα Α, σελ. 46, Νοέμβριος 2002
 31. X.E. Παπαδόπουλος, Χ. Καρβούνης, Δ. Δειρμετζίδης, Χ. Μπούλμπος, Α. Μητακίδου, Ε. Δαλαμάγκα, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Και οι δύο μορφές της ισχαιμικής προετοιμασίας προκαλούν ανάλογη βράχυνση του QTc διαστήματος σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος (NSTEMI). 23o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 17 – 20 Νοεμβρίου 2002. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 45, Συμπλήρωμα Α, σελ. 46, Νοέμβριος 2002
 32. Κ. Κιτικίδου, Χ. Καρβούνης, Χ.E. Παπαδόπουλος, Δ. Αδαμίδης, Α. Μπουφίδου, Α. Κιοτσέκογλου, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Εκτίμηση της λειτουργικότητας της δεξιάς κοιλίας σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου. 23o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 17 – 20 Νοεμβρίου 2002. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 45, Συμπλήρωμα Α, σελ. 46, Νοέμβριος 2002
 33. Ι. Γκουράσας, Χ.E. Παπαδόπουλος, Ο. Αλμπεντ, Τ. Κάρουλας, Γ. Λουρίδας. Ανατομικά χαρακτηριστικά κερκιδικής και ωλενίου αρτηρίας. Σύγκριση δύο εναλλακτικών οδών προσπέλασης στην επεμβατική Καρδιολογία23o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 17 – 20 Νοεμβρίου 2002. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 45, Συμπλήρωμα Α, σελ. 46, Νοέμβριος 2002
 34. Χ. Καρβούνης, Χ.E. Παπαδόπουλος, Δ. Αδαμίδης, Χ. Μπούλμπος, Γ. Σαββόπουλος, Α. Κιοτσέκογλου, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Πρώιμη εκτίμηση καρδιακής δυσλειτουργίας σε ηλικιωμένους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ. 23o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 17 – 20 Νοεμβρίου 2002. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 45, Συμπλήρωμα Α, σελ. 46, Νοέμβριος 2002
 35. Χ. Καρβούνης, Χ.E. Παπαδόπουλος, Δ. Αδαμίδης, Χ. Μπούλμπος, Γ. Σαββόπουλος, Α. Κιοτσέκογλου, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Ο δείκτης μυοκαρδιακής απόδοσης σε ηλικιωμένους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ. 3ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό συνέδριο, Θεσσαλονίκη 16-18 Μαϊου 2002
 36. Χ.E. Παπαδόπουλος, Α. Μητακίδου, Χ. Καρβούνης, Δ. Αδαμίδης, Χ. Μπούλμπος, O. Αλμπεντ, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Παράγοντες κινδύνου της στεφανιαίας νόσου και προεμφραγματική στηθάγχη. 3ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό συνέδριο, Θεσσαλονίκη 16-18 Μαϊου 2002
 37. Χ.E Παπαδόπουλος, Χ. Καρβούνης, Κ. Δημητρακόπουλος, Δ. Δειρμετζίδης, Δ. Ζιούτας, Π. Τροχόπουλος, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Το QTc διάστημα ως βραχυπρόθεσμος προγνωστικός δείκτης στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. 3ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό συνέδριο, Θεσσαλονίκη 16-18 Μαϊου 2002
 38. X.Ε. Παπαδόπουλος, Χ. Καρβούνης, Α. Μητακίδου,Ι. Γκουράσας, Γ. Σαββόπουλος, Ε. Δαλαμάγκα, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Το QTc διάστημα σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου αντανακλά την έκταση της ισχαιμούσας περιοχής. 3ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό συνέδριο, Θεσσαλονίκη 16-18 Μαϊου 2002
 39. Α. Μητακίδου, Κ. Δημητρακόπουλος, Χ.E. Παπαδόπουλος, Χ. Καρβούνης, Γ. Σαββόπουλος, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Μακροχρόνια πρόγνωση ασθενών με μη σημαντικές βλάβες των στεφανιαίων αγγείων. 3ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό συνέδριο, Θεσσαλονίκη 16-18 Μαϊου 2002
 40. Κ. Κιτικίδου, Χ. Καρβούνης, Ι. Νούσκας, Χ.E. Παπαδόπουλος, Γ. Σαββόπουλος, Ι. Στυλιάδης, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Παράμετροι διαστολικής λειτουργικότητας της δεξιάς κοιλίας μετά χορήγηση δοβουταμίνης σε ασθενείς με πρόσθιο έμφραγμα της αριστεράς κοιλίας. 3ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό συνέδριο, Θεσσαλονίκη 16-18 Μαϊου 2002
 41. X.Ε. Παπαδόπουλος, Χ. Καρβούνης, Χ. Μπούλμπος, Δ. Δεϊρμετζίδης, Δ. Ζιούτας, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Η ευεγερτική επίδραση της προεμφραγματικής στηθάγχης ως εκδήλωση της ισχαιμικής προετοιμασίας (preconditioning) στο μη διατοιχωματικό έμφραγμα μυοκαρδίου (NQW MI). 22o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 22 – 24 Νοεμβρίου 2001. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 42, Συμπλήρωμα B, 416, Νοέμβριος 2001
 42. X.Ε. Παπαδόπουλος, Χ. Καρβούνης, Α. Κιοτσέκογλου, A. Μητακίδου, Θ. Φαρμάκης, Ο. Αλμπεντ, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Η επίδραση της προεμφραγματικής στηθάγχης ως εκδήλωση του φαινομένου της ισχαιμικής προετοιμασίας (preconditioning) στο QTc διάστημα ασθενών με πρώτο μη διατοιχωματικό έμφραγμα μυοκαρδίου. 22o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 22 – 24 Νοεμβρίου 2001. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 42, Συμπλήρωμα B, 327, Νοέμβριος 2001
 43. Γ. Παρχαρίδης, Χ. Καρβούνης, Θ. Φαρμάκης, Ε. Βουρβούρη, Δ. Φαρμάκης, Χ.Ε. Παπαδόπουλος, Ι. Στυλιάδης, Γ. Λουρίδας. Νοσοκομειακή εξέλιξη ασθενών με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου. Θεραπευτική αντιμετώπιση-παράγοντες κινδύνου. 2ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό συνέδριο, Θεσσαλονίκη 2000
 44. Μ. Σκαργάνη, Χ. Κίτκας, Ε. Βασιλειάδου, Κ. Σταμούλης, Χ.Ε. Παπαδόπουλος, Ν. Ξενίδης, Γ. Κόρακα. Αποτελεσματικότητα της οκτρεοτίδης στην εξέλιξη της οξείας πακρεατίτιδος. 13ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό συνέδριο, Θεσσαλονίκη 15-17 Μαϊου 1998
 45. Μ. Σκαργάνη, Χ. Κίτκας, Κ. Σταμούλης Ν. Ξενίδης, Χ.Ε. Παπαδόπουλος, Χ. Στυλιανίδου, Γ. Κόρακα Αποτελεσματικότητα συνδυασμένης θεραπείας-χορήγηση αυξητικού παράγοντα- μετάγγιση αίματος σε ουδετεροπενικούς ασθενείς. 13ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό συνέδριο, Θεσσαλονίκη 15-17 Μαϊου 1998
 46. Μ. Σκαργάνη, Χ. Κίτκας, Ν. Ξενίδης, Χ.Ε. Παπαδόπουλος, Χ. Στυλιανίδου, Κ. Σταμούλης, Γ. Κόρακα. Προδιαθεσικοί παράγοντες-επιπλοκές σε κιρρωτικούς ασθενείς. 13ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό συνέδριο, Θεσσαλονίκη 15-17 Μαϊου 1998
 47. Μ. Σκαργάνη, Χ. Κίτκας, Χ.Ε. Παπαδόπουλος, Κ. Σταμούλης, Ν. Ξενίδης, Σ. Ματσίρας, Γ. Κόρακα. Αιτιολογικοί παράγοντες-εργαστηριακά ευρήματα ικτερικής συνδρομής. 13ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό συνέδριο, Θεσσαλονίκη 15-17 Μαϊου 1998

Περιεχόμενα

Video από ομιλίες

 1. http://webtv.kebe.gr/video/24559
  Αγγειοπλαστική και by pass. Διαφορές και πλεονεκτήματα κάθε μεθόδου
 2. http://webtv.kebe.gr/video/3762
  Αντιθρομβωτική αγωγή στην επεμβατική καρδιολογία
 3. http://webtv.kebe.gr/video/635
  Καρδιακή ανεπάρκεια και συνυπάρχοντα νοσήματα
 4. http://webtv.kebe.gr/video/7805
  Η αντιμετώπιση των οξέων εμφραγμάτων στην Βόρεια Ελλάδα σε νοσοκομεία με αιμοδυναμικό εργαστήριο